Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları - Işık Önay - On İki Levha Yayıncılık - Hukuk - 27,50 TL | Evekitap
Giriş
Sepetim

Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları


Elinizdeki kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir."

Birinci Bölüm: ŞEMALAR
 • Şema 1: Borç İlişkisinin Kaynakları

 • Şema 2: Hukuki İşlemin Unsurları ve Hükümsüzlük Türleri

 • Şema 3: Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartları

 • Şema 4: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Halleri

 • Şema 5: Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcunun Kapsamı

 • Şema 6: Borcun İfa Zamanı

 • Şema 7: Sözleşmeyle Belirlenen Vade Türleri

 • Şema 8: İfa Etmeme Halleri (İfa Engelleri)

 • Şema 9: İmkânsızlığın Borçlar Hukukundaki Rolü

 • Şema 10: Borçlu Temerrüdünün Şartları

 • Şema 11: Borçlu Temerrüdünün Sonuçları

 • Şema 12: Borcun ve Borç İlişkisinin Sona Erme Halleri

 • Şema 13: Borç İlişkisinin Alacaklı / Borçlu Tarafında Birden Fazla Kişinin Bulunması

 • Şema 14: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri


 • İkinci Bölüm: ÇÖZÜLMÜŞ OLAYLAR

  I. Öneri / Öneriye Davet / Kabul / Sözleşmenin Kurulması / Yanılma / İfa İmkânsızlığı
  II. Sözleşmenin Kurulması / İrade Sakatlıkları / Culpa in Contrahendo / Önsözleşme / Alacağın Devri
  III. Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması
  IV. Beyaza İmza / Güven Teorisi / Hata Sebebiyle Sözleşmenin İptali / Alacağın Devri / İbra / Geciktirici Koşula Bağlı Tasarruf İşlemi
  V. Temsil / Temsilcinin Kendisiyle İşlem Yapması / Yetkisiz Temsil / Aldatma / Aşırı Yararlanma (Gabin) / Sözleşmenin İptali
  VI. İfa
  VII. Sözleşmenin Kurulması / Temsil / İrade Sakatlıkları / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / İbra
  VIII. Borçlu Temerrüdü / Olumlu Zarar / Olumsuz Zarar
  IX. Seçimlik Borç / İmkânsızlık / Halefiyet / Alacağı Talep Etmeme Taahhüdü / Alacağın Devri / Takas / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim
  X. Haksız Fiil
  XI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranın Sorumluluğu / İfa Yardımcısının Borca Aykırı Davranışından Sorumluluk / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Zararın Belirlenmesinde Denkleştirme Sorunu
  XII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Zarar Görenin Kusuru / Cismani Zarar ve Ölüm Halinde Tazminatın Kapsamı / Zarardan Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu / Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk
  XIII. Sebepsiz Zenginleşme / Muvazaalı (Danışıklı) İşlem / Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı / Sözleşmeden Dönmenin Etkisi
  XIV. Alacağın Devri / Borcun Üstlenilmesi
  XV. Ceza Koşulu / Ahlâka Aykırı Fiil / Hukuka veya Ahlâka Aykırı Amaçla Verilen Şeyin İadesi / Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

  Üçüncü Bölüm : ÇÖZÜLECEK OLAYLAR

  I. Sözleşmenin Kurulması / Önerinin ve Kabulün Geri Alınması / Saik Hatası / Aldatma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Tahvil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması
  II. Sözleşmenin Kurulması
  III. Öneriye Davet / Öneri / Yanılma / Aldatma / Temsil
  IV. Muvazaa / Şekil / Miktarda Yanılma / Korkutma / Alacağın Devri / Soyut Borç İkrarı / Culpa in Contrahendo
  V. Muvazaa / Alacağın Devri / Culpa in Contrahendo / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Tazminatın Kapsamı
  VI. Yanılma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Alacağın Devri / İbra / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri
  VII. Doğrudan Temsil / Dolaylı Temsil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Yetkisiz Temsil / Sözleşme Tarafının Aldatması / Üçüncü Kişinin Aldatması / Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi
  VIII. Temsil / İmkânsızlık / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Sorumsuzluk Anlaşması / Genel İşlem Koşulları
  IX. Temsil / Temsil Yetkisinin Kapsamı / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Müterafik Kusur
  X. Genel İşlem Şartları / Muvazaa / Alacağın Devri / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcunun İfası / İmkânsızlık / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi
  XI. Edim Türleri / İfa Yeri / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Müteselsil Borçluluk / Halefiyet / Takas / Cezai Şart
  XII. İfa Zamanı / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü
  XIII. Üçüncü Kişinin İfası / Alacağın Devri / Borca Katılma / Sebepsiz Zenginleşme
  XIV. İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / İmkânsızlık / Beyaza İmza / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim
  XV. Şahsen İfa Zorunluluğu / Kısmi İfa / İbra / Değiştirme Sözleşmesi / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
  XVI. İmkânsızlık / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacağın Devri / Temsil / Yetkisiz Temsil / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Bedensel Bütünlüğün İhlali Halide Tazminatın Kapsamı / Teselsül
  XVII. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme / Takas
  XVIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt
  XIX. Cezai Şart
  XX. Ölüm ve Bedensel Zararlarda Tazminatın Kapsamı / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Yansıma Zarar / Haksız Fiillerde Zamanaşımı / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Alacağın Devri
  XXI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Koşula Bağlı Borç
  XXII. Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Hakkaniyet Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Ölüm ve Bedensel Zarar
  XXIII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Ayırt Etme Gücünden Geçici Olarak Yoksunluk / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Hatır Taşıması / Bedensel Zarar / Sebepsiz Zenginleşme
  XXIV. Karayolları Trafik Kanunu'na Göre Sorumluluk

  Dördüncü Bölüm: İNCELENECEK KARARLAR

  I. İrade Sakatlıkları / Sözleşmenin İptali
  II. Gabin
  III. Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması
  IV. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması
  V. Hukuka Aykırı Fiil / Haksız Fiilin Şartları
  VI. Hukuka Aykırı Fiil
  VII. Hukuka Aykırılık
  VIII. Haksız Fiil / Uygun Nedensellik Bağı / Hukuka Aykırılık Bağı
  IX. Haksız Fiil / Hukuka Aykırılık Unsuru / Manevi Tazminat
  X. Zorunluluk Hali / Fedakârlığın Denkleştirilmesi / Vekâletsiz İş Görme
  XI. Manevi Tazminat / Doğrudan Zarar / Yansıma Zarar
  XII. Manevi Tazminat
  XIII. Tıbbi Müdahaleye Rıza / Birlikte (Müterafik) Kusur
  XIV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu / Zararın Belirlenmesi
  XV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
  XVI. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu
  XVII. Yapı Malikinin Sorumluluğu
  XVIII. Ev Başkanının Sorumluluğu
  XIX. Sözleşmede Kararlaştırılan Edimi Aşan İfalarda İade Talebinin Hukuki Sebebi: Sözleşme / Sebepsiz Zenginleşme
  XX. Faiz
  XXI. Sözleşmeyle Kararlaştırılan Temerrüt Faizi Oranının Sınırı
  XXII. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdünün Sonuçları
  XXIII. Olumlu Zarar / Olumsuz Zarar
  XIV. Güven Sorumluluğu / Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart
  XV. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
  XVI. Ceza Koşulu
  (Tanıtım Bülteninden)

  Evekitap > Akademik > Hukuk
  Kitaba Özel Alışveriş Kulübü

  Türkiye'nin kitaba özel ilk ve tek fırsat alışveriş sitesi Evekitap üyelerine her gün farklı fırsatlar sunuyor. Evekitap ile yeni kütüphanenizi toplamaya hazır mısınız?

  Zaten Üyeyim
  Kayıt Ol Fırsatları Yakala
  • Soyad
  • Şifre

  Fabrikod tarafından geliştirilmiştir.